Személyes Adatok Kezeléséről Szóló Tájékoztató
(GDPR)

(hatályos 2018. december 3-tól)

 

Jelen Tájékoztató (GDPR) a Borbála Kerámia honlap /borbalakeramia.com/ használata, olvasása, hírlevél feliratkozás és vásárlás során (a továbbiakban: Megrendelő) a Honlapot üzemeltető Székely Borbála (a továbbiakban: Adatkezelő) által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

CÉGADATOK
Cégnév: Borbála Kerámia e.v.
Székhely: 3292 Adács, Gyóni Géza u. 41.
Nyilvántartási szám: 53115847
Nyilvántartó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 69391934-1-30
Közösségi adószám: HU69391934
Saját üzlet címe és nyitva tartása: 3292 Adács, Gyóni Géza u. 41.

Nyitva tartás:

Minden nap: 8:00 – 18:00

Szombat, vasárnap, ünnepnap: ZÁRVA

Számla szolgáltató: KBOSS.hu Kft 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Tárhely szolgáltató: Tárhelypark Kft.1122 Gaál József út 24.
Hírlevél küldő: Rocket Science Group LLC- Mailchimp dpo@mailchimp.com
Képviselő neve: Székely Borbála
Telefon: 06 30 560 7029
Email cím: info@borbalakeramia.com
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 06 30 560 7029, info@borbalakeramia.com
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfő – Péntek: 9°°-17°°

Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

1. AZ ADATKEZELÉST IGÉNYLŐ TEVÉKENYSÉG (AZ ADATKEZELÉS TÍPUSAI)

A Honlap következő menüpontjai használatával adja meg az Adatkezelő részére a személyes adatait:

 1. a “Kapcsolat” menüpont alatt, annak kitöltésével;
 2. vásárlás esetén az Áruházban a megrendelés kitöltésével, illetve a megrendelés teljesítésével;
 3. hírlevélre való feliratkozáskor, a feliratkozási adatok megadásával;
 4. a letölthető ingyenes, vagy fizetős tanulmányok letöltéséhez kért adatok megadásával;
 5. a Honlap használatával (olvasásával) a Honlap használata során az Adatkezelő által alkalmazott sütik által;
 6. Bérégetés igénybevételekor a szolgáltatásban kért adatok megadásával.

2. AZ EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
2.1 “Kapcsolat” menüpont, kapcsolati címre küldött email/levél

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja: A “Kapcsolat” menüpont használatával, e-mailen, vagy postai úton megküldött levélben lehet kapcsolatba lépni a Borbála Kerámiával. Ez esetben Megrendelő saját szándéka szerint és döntése alapján tölti ki a vonatkozó nyomtatványt, illetve küld levelet és adja meg a személyes adataidat az Adatkezelő részére. A “Kapcsolat” menüpont alatt kért adatok megadása azt a célt szolgálja, hogy az Adatkezelő kapcsolatba tudjon lépni Megrendelővel, meg tudja adni a választ a kérdésedre/kérésedre. Személyes adatai megadása nem kötelező, azonban azok hiányában nem tudja az Adatkezelő felvenni Megrendelővel a kapcsolatot, megadni számára a kért választ.

A kezelt személyes adatok köre:A Honlapon a “Kapcsolat” menüpont alatt a megadni kért és ott, vagy e-mailben, vagy postai levélben az érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja:Jelen esetben a megadott személyes adatait Megrendelő hozzájárulása alapján kezeli az Adatkezelő. A “Kapcsolat” menüpont kitöltése, az email, illetve a levél elküldése az adatkezeléshez való hozzájárulásnak tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulást Megrendelő bármikor visszavonhatja az Adatkezelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal.

Adattovábbítás, címzettek:A “Kapcsolat” menüpont alatt Megrendelő megadott adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személyek részére, kivéve, ha adatait abból a célból adja meg, hogy panaszt tegyen a Borbála Kerámia által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, és e panasz elintézéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint a Megrendelő adatait meg kell küldeni az illetékes hatóságnak, szervnek. Megrendelő adatait a levelezőrendszerben tárolja az Adatkezelő, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje:A “Kapcsolat” menüpont alatt Megrendelő megadott adatait azon ügy elintézéséig kezeli az Adatkezelő, amelynek céljából megadta az adatait.

2.2 Vásárlás

Adattovábbítás, címzettek: A megrendelésben megadott személyes adatok közül Megrendelő nevét, lakcímét és telefonszámát az Adatkezelő a megrendelés teljesítésében résztvevő futárszolgáltatást végző harmadik személynek jogosult kiadni, (Magyar Posta Zrt.) valamint az email címét is az elektronikus számla kiállításáért igénybe vett szolgáltatásként a Számlázz.hu oldal kezelőjének (KBOSS.hu Kft), amely társaságok adatfeldolgozóként járnak el a megrendelés teljesítése körében.

2.3 Közvetítő szolgáltató

Ezen kívül az Adatkezelő azon személyeknek, szerveknek, hatóságoknak jogosult a megrendeléssel létrejövő szerződés adatait, közöttük Megrendelő személyes adatait továbbítani, amely személy jogszabálynál fogva jogosult a Borbála Kerámia működését, könyveit ellenőrizni. Megrendelő adatai a Borbála Kerámia Honlapot üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra, (Tárhelypark Kft. 1122 Gaál József út 24.) azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

2.4 Hírlevélre feliratkozás

Adattovábbítás, címzettek:  A hírlevél feliratkozásnál, vagy a tanulmányok letöltésekor és a vásárlás során megadott adatokat az Adatkezelő által mindenkor megbízott (Rocket Science Group LLC- Mailchimp dpo@mailchimp.com) hírlevél küldési szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli a hírlevelek kiküldése céljából. Ezen túlmenően az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személy részére a személyes adatokat.

2.5 Sütik

A sütik (cookie)fogalma: internetes Honlapok által a számítógépünkön hagyott kicsi adatcsomagok, amelyek egyértelműen azonosítják a felhasználót a következő látogatás alkalmával.

A Honlap felkeresése, használata során többfajta sütit (fájlt, adatcsomagot) telepít a Honlapot működtető szoftver a felhasználó számítógépére. A következő típusú sütiket használja a Honlap:

 • felhasználó által rögzített adatokat tároló süti;
 • munkamenet hitelesítési süti
 • fizetést támogató süti,

Ezen sütik használatáról a jelen Tájékoztatóval tájékoztatja az Adatkezelő az érintetteket, azok használatához további hozzájárulásra nincs szükség, mivel azok az érintett által igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek,a vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók. Ezen sütik élettartama a munkamenet befejeztével lejár, kivéve a rögzített adatokat tároló süti, melynek élettartama 2 év.

A Honlap ezen kívül további sütiket is használ:

 • követő sütik, melyek az Érdeklődő/Megrendelő vásárlási szokását rögzítik,
 • statisztikai süti, melyek a Honlap látogatásának eseményeit rögzítik, és arról anonim módon adnak statisztikai kimutatásokat az Adatkezelőnek.

E két utóbbi süti használatára kizárólag az érintett hozzájárulása jogalapon kerülhet sor. Ezen sütik élettartama 2 év. Az itt felsorolt sütiket a böngésző beállítás menüpontjában lehet törölni, az azokkal kapcsolatos beállításokat módosítani.

3. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTNEK?
Tájékoztatás az érintett részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint Érdeklődő/Megrendelő által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, vagy az adatkezelés során képződött személyes adatokat a 2. pontban rögzített jogalapokra tekintettel jogosult kezelni, Megrendelőt ezen adatkezeléssel kapcsolatban az alább rögzített jogok illetik meg.

Jogait oly módon gyakorolhatja, hogy e-mailben, vagy postai levélben írásban jelzi az Adatkezelő számára, hogy mely jogát, mely adatát, vagy akár az összes kezelt adata tekintetében, és milyen módon kívánja gyakorolni e jogokat. Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint jár el az Adatkezelő és bírálja el a kérését legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele, hogy a kérelem alapján a személy kétséget kizáróan beazonosítható legyen. Ehhez kérjük, hogy jogai érvényesítése céljából a Honlapon található formanyomtatvány kitöltésével keresse meg az Adatkezelőt. A választ a kérelemmel azonos módon (elektronikusan, vagy postai levélként) juttatom el a részére.

Az érintett jogaiHozzáférés –Megrendelő tájékoztatást kérhet, hogy Adatkezelő milyen személyes adatokat kezel róla, milyen célból, kinek továbbította, meddig tárolja, milyen intézkedéseket tett Megrendelő jogai érvényesítésére benyújtott kérelmére. Megrendelőnek joga van mindezekről másolatot kérni.

Helyesbítés– Megrendelő jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok véleménye szerint pontatlanok.

Törlés– Megrendelő jogosult a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését kérni, ha visszavonja a hozzájárulását; szintén jogosult a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélése szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt, továbbá ha azok gyűjtése információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálása céljából történt. Az Adatkezelő nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésre.

Korlátozás–Megrendelő jogosult kérni a kezelt személyes adatok korlátozását, amennyiben törlést kérhetne, de az érdekeit jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni.

Amennyiben Megrendelő kéri a személyes adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, úgy erről Adatkezelő köteles mindenkit értesíteni, akinek továbbította Megrendelő személyes adatait a jelen Tájékoztató szerint.

Adathordozhatósághoz való jog– Amennyiben más adatkezelő részére kívánja továbbítani Megrendelő az Adatkezelőnek megadott adatait, úgy kérheti azok közvetlen továbbítását, amennyiben az technikailag megvalósítható, továbbá kérheti annak gépelt, olvasható formában való kiadását.

PanasztételAmennyiben Megrendelő álláspontja szerint Adatkezelő jogszerűtlenül kezeli a megadott személyes adatokat, úgy panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu.

4. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL MEGTETT ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatkezelő gondoskodik Megrendelő személyes adatai kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Mindemellett kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

5. JELEN TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

A jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól az időponttól kezdve szabályozzák a Borbála Kerámia adatkezelési tevékenységét. A Borbála Kerámia bármikor jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, amely módosítás annak a Honlapon való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik. Az érintettek irányába a Honlapon való közzétételtől lesz hatályos. Amennyiben Érdeklődő/Megrendelő nem ért egyet jelen Tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatja a jelen Tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz való jogát, amennyiben annak feltételei fennállnak.

2018.11.25.

Frissítve: 2019.02.26.

Frissítve: 2019.08.15.